6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca kişisel verileriniz, veri sorumlusu Görkem Bilgin Ayakkabı Tic.Ltd.Şti. tarafından, tarafınıza bizzat tebliğ/internet sitesi/şirket içi uyarı levhaları vb. yollarla iletilmiş olan şirketimize ait Aydınlatma Metni kapsamında işlenmektedir. Tarafınızdan talep ettiğimiz aşağıda detaylı olarak açıklanmış olan kişisel verilerinize ilişkin olarak Kişisel Verilerin Korunması Kanunu madde 5/2’da belirtilen istisnalar hariç olmak üzere, aşağıda yer alan amaçlarla işlenmesi ve bu amaçlarla tedarikçilerimize, kanunen yetkili kamu kurumlarına ve özel kişilere aktarılmasına dair aşağıda belirtilen hususlara ilişkin açık rızanızı talep ediyoruz:  personel giriş çıkışlarının takibi ve insan kaynakları süreçlerinin takibi amacıyla işyeri giriş çıkışlarında yüz tanıma, parmak izi okuma, personel kart okuma, kimlik teslimi.

6698 sayılı Kanunun 11.maddesi kapsamında verisi işlenen gerçek kişiler olarak dilediğiniz her zaman tarafımıza başvurarak aşağıda sıralanan haklarınızı kullanabilirsiniz.

  • Açık Rızanızı Geri Alma
  • Kişisel Verilerinizin İşlenip İşlenmediğini Öğrenme, 
  • Kişisel Verileri İşlenmişse Buna İlişkin Bilgi Talep Etme, 
  • Kişisel Verilerin İşlenme Amacını Ve Bunların Amacına Uygun Kullanılıp Kullanılmadığınım Öğrenme, 
  • Yurt İçinde Veya Yurt Dışında Kişisel Verilerin Aktarıldığı Üçüncü Kişileri Bilme, 
  • Kişisel Verilerin Eksik veya Yanlış̧ İşlenmiş̧ Olması Halinde Bunların Düzeltilmesini İsteme, 
  • Kanun’un 7 Nci Maddesinde Öngörülen Şartlar Çerçevesinde Kişisel Verilerin Silinmesini veya Yok Edilmesini İsteme, 
  • Kanun’un 11. Maddesinin (D) Ve (E) Bentleri Uyarınca Yapılan İşlemlerin, Kişisel Verilerin Aktarıldığı Üçüncü Kişilere Bildirilmesini İsteme, 
  • İşlenen Verilerin Münhasıran Otomatik Sistemler Vasıtasıyla Analiz Edilmesi Suretiyle Kişinin Kendisi Aleyhine Bir Sonucun Ortaya Çıkmasına İtiraz Etme, 
  • Kişisel Verilerin Kanuna Aykırı Olarak İşlenmesi Sebebiyle Zarara Uğraması Halinde Zararın Giderilmesini Talep Etme 

Yukarıda belirtilmiş olan ve fakat bunlarla sınırlı olmayacak şekilde Kişisel verileriniz ile ilgili başvuru ve taleplerinizi, Kanun’un uygulanmasıyla ilgili taleplerinizi Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Veri Sahibi Talep Formu’nu kullanarak yazılı olarak veya güvenli elektronik imzalı olarak veya Kişisel Verilerin Korunması Kurulu’nun (“Kurul”) belirleyeceği diğer yöntemlerle başvuru formunda yer alan usulleri takip ederek şirketimize [email protected] üzeriden iletebilirsiniz. Şirketimiz başvuruda yer alan taleplerinizi, talebin niteliğine göre en kısa sürede ve her halükarda en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandırır. Ancak söz konusu işlemin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi hâlinde, Kurulca belirlenen tarifedeki ücret alınabilir.